spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přírodovědná expozice s názvem Krajina v srdci Evropy představuje složitý a pestrý geologický vývoj krajiny pod Krušnými horami v průběhu milionů let a je doplněna přehledem současného stavu přírodního prostředí.
URL: http://www.muzeumlouny.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Solární a ozonové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové, informace o ozonové vrstvě.
URL: http://www.chmi.cz/meteo/ozon/hk.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a 20. století. Exponáty jsou sto let staré v nezměněném stavu.
URL: http://www.muzeum-sumperk.cz/zarizeni/lovecko-lesnick...
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profil pracoviště, zaměstnanci, kontakty, přehled publikační činnosti. Zaměření činnosti: geologie, mineralogie, petrografie a petrologie, geochemie, sedimentologia, paleontologie, geochemie, ekologie, ložisková geologie, regionální geologie Západních Karpat. Pracoviště se věnuje i pedagogické práci a vydává časopis Geologica Carpathica.
URL: http://www.geol.savbb.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základním účelem a posláním ústavu je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům. Zabývá se mj. problematikou znečištění půdy a vod, komplexními pozemkovými úpravami, ochranou rašelinišť a využitím rašeliny, hospodaření vodou v zemědělsko-lesních povodích aj.
URL: http://www.vumop.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie osídlení jižní Moravy, antropologická expozice, sladkovodní akvárium, fauna Moravy, expozice věnovaná zakladateli geneticky Mendelovi, mineralogicko-petrografická expozice Svět nerostů, paleontologická expozice.
URL: http://www.mzm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká asociace ložiskových geologů (ČALG) je dobrovolná stavovská organizace sdružující odborníky pracující na výzkumu, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin v České republice.
URL: http://web.quick.cz/CALG/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Struktura ústavu, témata výzkumu, praktické aplikace výzkumu, vědecké konference, historie ústavu...
URL: http://www.iic.cas.cz
Wildlife Conservation Society (Společnost pro ochranu volně žijících organismů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Společnosti pro ochranu volně žijících zvířat, založené v roce 1895 a sídlící v ZOO v newyorském Bronxu.
URL: http://www.wcs.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Expozice Beskydy - příroda a lidé. Výzkum a dokumentace přírody v Beskydech.
URL: http://web.telecom.cz/muzeumbeskyd/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zabezpečuje geologický průzkum území Slovenské republiky, tvoří informační systém v geologii, vykonává funkci ústřední geologické knihovny, vydává geologické mapy a publikace.
URL: http://www.gssr.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled oddělení, vydavatelská činnost ústavu, časopis Folia Zoologica, výzkumné projekty, publikace...
URL: http://www.ivb.cz/
Whalesafari (Velrybí safari)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Whale Center v severním Norsku, které se zabývá studiem velryb a nabízí turistům možnost pozorování těchto kytovců.
URL: http://www.whalesafari.no
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum seznamuje s historií dolování stříbra, součástí muzea je i zpřístupněný starý stříbrný důl.
URL: http://www.cms-kh.cz/
British Antartic Survey (Britský antarktický výzkumný program)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o organizaci, Antarktidě, novinky ...
URL: http://www.antarctica.ac.uk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum kroměřížského regionu, expozice "Člověk a příroda", Klub UNESCO Kroměříž.
URL: http://www.muzeum-km.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI Praha) je specializovanou organizací, která se zabývá inženýrskou, projektovou a konzultační činností v oblasti městského dopravního inženýrství, především pro hlavní město Prahu, ale i pro ostatní pražské nebo mimopražské zákazníky.
URL: http://www.udi-praha.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav se zabývá zkoumáním procesů v zemské kůře, indukovaných zejména antropogenní činností, včetně jejich účinků na životní prostředí. Přehled jednotlivých výzkumných středisek.
URL: http://www.ugn.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Zabývá se mj. klimatologií, meteorologií, využíváním větrné energie.
URL: http://www.ufa.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumný ústav řeší problémy zemědělské ekonomiky, poskytuje odborný servis pro MZe ČR a jiné orgány státní správy. Podílí se na zpracování agrární politiky s ohledem na členství ČR v EU.
URL: http://www.vuze.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Regionální muzeum na zámku v Mikulově. Expozice o historii vinohradnictví a vinařství.
URL: http://www.rmm.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky odborné agentury zřízené Ministerstvem životního prostředí SR. Informace o stavu životního prostředí na Slovensku, o ekologické politice, ekologické časopisy...
URL: http://www.sazp.sk
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hostorie, informace o jednotlivých odděleních, oblasti výzkumu, časopis Acta Montana...
URL: http://www.irsm.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice (VÚKOZ) je příspěvkovou organizací MŽP. Vedle tradičního květinářství, sadovnictví a krajinářství se věnuje i vyhodnocování genofondů kulturních a domácích rostlin, využívání šlechtitelských, množitelských a pěstebních metod, biotechnologií a výzkumu rychle rostoucích dřevin pro bioenergetiku.
URL: http://www.vukoz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Adresa a kontakty na muzeum.
URL: http://www.muzeum-beroun.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Monitoring Zemědělské vodohospodářské správy se zabývá sledováním vybraných proměnných prostředí ve spravovaných akvatických ekosystémech podle aktuálních potřeb organizace a zřizovatele.
URL: http://www.monsms.cz/monitoring/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum se specializací na těžbu zlata v ČR. Expozice o historii turistiky a trampingu v ČR.
URL: http://www.nohme.cz/muzeum.htm
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Botanický ústav Slovenské akademie věd. Informace o prováděném výzkumu, seznam publikací, seznam časopisů v knihovně ústavu aj.
URL: http://ibot.sav.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých odděleních, vědecké výsledky, současné projekty...
URL: http://www.upb.cas.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje odborné informace a konzultace, vydává odborné časopisy a publikace, provozuje knihovnu a informační portál Agro-navigátor.
URL: http://www.uzpi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stálé expozice Ostravského muzea zahrnují přírodovědné a hornické expozice.
URL: http://www.ostrmuz.cz
The Association for the Study of Peak Oil & Gas (Asociace pro studium ropného a plynného vrcholu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace vědců zabývající se problematikou očekávaného nedostatku ropy a zemního plynu.
URL: http://www.peakoil.net
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká společnost pro výzkum a využití jílů sdružuje odborníky zabývající se výzkumem přírodních jílových akumulací nebo různě upravených.
URL: http://www.clays.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých odděleních, dosažené výsledky, časopisy Chemické listy, Collection
of Czechoslovak Chemical Communications a Bulletin Českých chemických společností, pořádané přednášky a konference...

URL: http://www.uochb.cas.cz
Institut de recherche por le développement (Institut pro výzkum a rozvoj)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Francouzský státní institut, zaměřující se na výzkum tropických oblastí - zejména jejich životního prostředí, ale i například sociálních otázek.
URL: http://www.ird.fr
M. King Hubbert Center for Petroleum Supply Studies (Hubbertovo středisko pro studia zásobování ropou)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum při americké Colorado Univerisity of Mines shromažďuje, studuje a rozšiřuje informace o globálním zásobování ropou. Poslední zprávy z roku 2002.
URL: http://hubbert.mines.edu
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav ekologie lesa Slovenské akademie věd ve Zvolenu. Informace o výzkumných projektech, publikacích, časopis Folia eocologica, ...
URL: http://sav.savzv.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká společnost chemická (ČSCH) reprezentuje zájmy a aktivity chemiků v ČR. Pomáhá svým členům rozšiřovat jejich profesionální znalosti, propaguje nové poznatky ze všech chemických oborů. Chce podávat veřejnosti objektivní informace o chemii a jejím vlivu na životní prostředí. Mj. stránka "zelené a užitečné chemie", odkazy na související stránky aj.
URL: http://www.csch.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky organizace vykonávající státní geologickou službu v ČR. ČGS zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům. Poskytuje všem zájemcům regionální geologické informace.
URL: http://www.geology.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Předpověď počasí, informace o znečištění ovzduší, hydrologické informace.
URL: http://www.chmi.cz/UL/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav krajinné ekologie Slovenské akademie věd v Bratislavě. Aktivity a projekty, publikační činnost, mezinárodní spolupráce, časopisy Ekológia a Životné prostredie.
URL: http://www.uke.sav.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav se zabývá základním výzkumem v oboru chemie a fyziky polymerů. Informace o činnosti jednotlivých oddělení, směry výzkumu, přehled vzdělávacích akcí...
URL: http://www.imc.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CENIA je státní příspěvková organizace resortu Ministerstva životního prostředí České republiky. Poskytuje odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Vznikla k 1. 4. 2005 transformací z Českého ekologického ústavu (ČEÚ).
URL: http://www.cenia.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum má za cíl koordinovat činnost v oblasti výuky a výzkumu životního prostředí mezi jednotlivými pracovišti Univerzity Karlovy i pracovišti mimouniverzitními.
URL: http://www.czp.cuni.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Předpověď počasí, informace o znečištění ovzduší, hydrologické informace.
URL: http://www.chmi.cz/OS/ostrava.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zoologický ústav Slovenské akademie věd. Výzkumné projekty, časopisy Biologia a Entomological Problems, publikační činnost, stránky jednotlivých oddělení...
URL: http://zoo.sav.sk
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled výzkumných skupin, časopisy Biologické listy a Folia Biologica, odkazy na související stránky.
URL: http://www.img.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka - pracoviště pro výzkumně odbornou, metodickou a informační činnost (podporu státní správy) v oblasti odpadového hospodářství
URL: http://ceho.vuv.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Museum zaměřené na mimoevropské civilizace, s obsáhlým depositářem spírkových předmětů a jedinečnou knihovnou odborné literatury.
URL: http://www.nm.cz/naprstkovo-muzeum/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu České Budějovice. Předpověď počasí, klimatologické a hydrologické informace.
URL: http://www.chmi.cz/CB/cb.html
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav hydrologie Slovenské akademie věd v Bratislavě. Výzkumné projekty, publikace, časopis Journal of Hydrology and Hydromechanics, stránky jednotlivých oddělení...
URL: http://www.ih.savba.sk
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých odděleních, laboratořích a pořádaných sympóziích.
URL: http://www.umbr.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Unie sdružuje všech patnáct českých a čtyři slovenské zoologické zahrady. Je odborným a morálním garantem všech členských zoo.
URL: http://www.zoo.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky vědecké a vzdělávací organizace, jejíž hlavním cílem je ochrana ohrožených mořských živočichů. Informace o aktuálních projektech, fotogalerie a novinky z dané oblasti. (Projekty jsou zeměřeny v prvé řadě na velryby.)
URL: http://www.cascadiaresearch.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav, která vykonává funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.
URL: http://www.chmi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Předpověď počasí, hydrologické a sněhové informace.
URL: http://www.chmi.cz/PL/plzen.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o výzkumné činnosti ústavu sídlícího v Průhonicích u Prahy, o historii ústavu, o seminářích pořádaných ústavem, o Průhonickém parku...
URL: http://www.ibot.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých odděleních, o oblastech výzkumu, publikacích a konferencích.
URL: http://www.ujf.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci seznamuje se životem tohoto českého antropologa. Antropologická a národopisná expozice.
URL: http://www.infohumpolec.cz/muzeum/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Laboratoře biochemie dřevokazných hub pod Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR.
URL: http://www.biomed.cas.cz/mbu/gabriel/czindex.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mineralogická, zoologická, paleontologická a antropologická expozice, řada přírodovědných oddělení, historie a struktura Národního muzea v Praze, časopisy a publikace a řada dalších informací včetně virtuální galerie 3D modelů sbírkových předmětů.
URL: http://www.nm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Předpověď počasí, informace o znečištění ovzduší, hydrologické informace.
URL: http://www.chmi.cz/BR/brno.html
Institute of Entomology (Entomologický ústav)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Entomologický ústav Akademie věd ČR. Přehled výzkumných aktivit, stránky jednotlivých oddělení, časopis European Journal of Entomology, odkazy na související stránky...
URL: http://www.entu.cas.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akciová společnost, zabývající se výzkumem v oblasti jaderné energetiky a radioaktivního záření.
URL: http://www.nri.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručné informace o ústavu, přehled odebíraných mezinárodnách časopisů.
URL: http://www.iach.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stálá expozice "Dějiny Benátecka"- zatím dokončen vstupní sál (osobnosti regionu, dějiny muzea), oddělení životního prostředí, expozice archeologie.
URL: http://www.benatky.cz/muzeum/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum dopravního výzkumu (CDV) je státní příspěvkovou organizací v působnosti Ministerstva dopravy a spojů ČR. Jeho základním účelem je výzkumná a vývojová činnost pro všechny obory dopravy a zajišťování servisních činností pro MDS ČR.
URL: http://www.cdv.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti ústavu, o jeho jednotlivých odděleních a laboratořích, publikační činnosti, časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica...
URL: http://www.ueb.cas.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace zřízená slovenským ministerstvem zemědělství. Mnoho informací a odkazů týkajících se zemědělství.
URL: http://www.uvtip.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Virtuální prohlídka ústavu, informace o jednotlivých sektorech a laboratořích ústavu, přehled pořádaných kongresů, historie ústavu...
URL: http://www.biomed.cas.cz/mbu/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované astronomii. Aktuality, procházky oblohou ...
URL: http://www.astro.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stálá expozice seznamuje s jednou z nejvýznamnějších epoch v architektonickém a urbanistickém vývoji města Brna. Umístěna v prostorách historického hradu Špilberk.
URL: http://www.spilberk.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost sdružuje zájemce činné v botanice. Věnuje se pěstování a propagaci všech oborů botaniky.
URL: http://www.natur.cuni.cz/CBS/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Krkonošská muzea ve Vrchlabí, Jilemnici a Pasekách nad Jizerou. Expozice "Kámen a život" a "Člověk a hory".
URL: http://www.krnap.cz/index.php?option=com_content&task...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Státní rostlinolékařské správy, která je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Povinně zvěřejňované informace, legislativa, tiskové zprávy, odkazy.
URL: http://www.srs.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Okresní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem. Přírodovědné a národopisné sbírky.
URL: http://www.ompv.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru geografie a příbuzných oborů. Jejím účelem je další rozvoj geografie a geografického vzdělávání, propagace a realizace výsledků vědeckovýzkumné činnosti v oboru geografie.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~ksgrrsek/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o společnosti a jejích pracovních skupinách.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~demodept/cds/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum, specializované na hornictví a návazné výroby, nabízí rovněž přírodovědnou expozici věnovanou přírodě Sokolovska. Přírodovědné oddělení muzea se specializuje na botaniku.
URL: http://www.volny.cz/muzeumsokolov/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká vědecká společnost pro mykologii je dobrovolná výběrová organizace. Vydává vědecká publikace, provozuje mykologickou knihovnu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/cvsm/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Slovenské akademie věd (SAV). Informace o SAV, jejích jednotlivých ústavech a výsledcích vědeckého výzkumu.
URL: http://www.savba.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum seznamuje s historií těžby zlata na Písecku, chráněnými územími okresu Písek, geologií a mineralogií Písecka. Expozice "Ryby a rybářství" prezentuje v řadě akvárií představuje ryby českých řek, rybníků a přehradních nádrží.
URL: http://www.prachenskemuzeum.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR, má za úkol provádění inventarizace lesů v ČR, vyhotovování a správu dat oblastních plánů rozvoje lesů včetně zajišťování jednotného typologického systému lesů ČR, zajišťování funkce informačního datového centra odvětví lesního hospodářství a myslivosti.
URL: http://www.uhul.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránka Geologického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. Seznam výzkumných projektů, časopis Geologica Carpathica..
URL: http://www.geol.sav.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předpověď počasí pro severovýchodní Čechy, informace o klimatologii, hydrologii a čistotě ovzduší.
URL: http://www.chmi.cz/poboc/HK/hradec.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká zoologická společnost (ČZS) sdružuje členy, kteří studují z nejrůznějších hledisek živočichy a pracují v tomto oboru na vědecké úrovni. Vydává odborné publikace, provozuje knihovnu zoologických časopisů.
URL: http://www.natur.cuni.cz/zoospol/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je odbornou státní institucí ochrany přírody, jejíž hlavní činností je zajišťování metodické, dokumentační, informační, monitorovací, vědeckovýzkumné, výchovně-vzdělávací a poradenské činnosti v oblasti péče o přírodu a krajinu.
URL: http://www.ochranaprirody.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o společnosti a jejích sekcích a o parazitologii v ČR.
URL: http://www.parazitologie.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká mykologická společnost je občanské sdružení, jehož cílem je především mykologická osvěta - poradenská činnost, ochrana hub, lesů a přírody vůbec, prevence proti otravám houbami. Společnost vydává časopis.
URL: http://www.myko.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam oddělení, publikační činnost, historie ústavu...
URL: http://www.gli.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Antropologické muzeum umístěné na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy má charakter univerzitní sbírky a je rozděleno do dvou oddělení, na část muzeální (přístupnou veřejnosti) a depozitář (určený pro studijní a vědecké účely). V muzeu jsou umístiny přibližně čtyři tisíce exponátu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~hmc/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled oddělení, observatoří, informace o pořádaných seminářích, odkazy na geofyzikální stránky...
URL: http://www.ig.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Český přehradní výbor vykonává funkci Českého národního výboru Mezinárodní přehradní komise (International Comission on Large Dams - ICOLD/ Comité international des grandes barages - CIGB), která byla založena v roce 1928.
URL: http://www.csvts.cz/cvtvhs/cpv.php
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky na serveru Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Informace o sbírkách z oblasti mikroorganismů, především o bakteriích, kvasinkách, houbách a řasách. Většina sbírek vydává vlastní katalog.
URL: http://www.natur.cuni.cz/fccm/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav se zabývá zejména biologickými procesy v údolních nádržích. Oddělení, projekty, publikace...
URL: http://www.hbu.cas.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -