spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Adra je humanitární organizace zapojená do mezinárodních rozvojových projektů a poskytující přímou humanitární pomoc v řadě zemí. Snaží se o zvýšení úrovně života a zdraví obyvatel a to jak v ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. Na stránkách informační servis o činnosti Adry - mezinárodní, centrální i oblastních klubů, přehled projektů. ADRA provozuje také Nadaci ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj.
URL: http://www.adra.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ubytování a pomoc pro matky s dětmi a rodiny, které se ocitly v tíživé životní situaci.
URL: http://www.sweb.cz/charitakr/azyl.html
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život. Služby jsou určeny matkám s dětmi (těhotným ženám), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou samy řešit.
URL: http://admdjihlava.euweb.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Církevní dětský domov rodinného typu pro 10 dětí.
URL: http://www.emanuel.caritas.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Největší nestátní poskytovatel sociálně zdravotních služeb u nás, je součástí katolické církve. Hlavní činností je pomoc spoluobčanům, kteří se ocitli na okraji společnosti. Poskytuje také humanitární pomoc do zahraničí a pomoc uprchlíkům.
URL: http://www.charita.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ČKA chce v křesťanském duchu pomáhat rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie.
URL: http://www.omadeg.cz/cka/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Křesťanská organizace sociální, zdravotnické a výchovně vzdělávací péče, jejímž posláním je služba a pomoc člověku v nouzi. Ve svých zařízeních nabízí pomoc lidem se zdravotním, mentálním a kombinovaným, a zrakovým postižením, dále péči o seniory, sociálně intervenční služby, hospicovou a respitní péči.
URL: http://www.diakoniecce.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charita je účelové zařízení římskokatolické církve, jejím cílem je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti. Charita má několik programů aktivit: domácí a stacionární péče, osobní asistence postiženým, pomoc těžce nemocným, humanitární pomoc do zahraničí (např. Adopce na dálku), domovy pokojného stáří, pomoc lidem bez domova, pomoc matkám s dětmi v tísni. Při DCHP působí např. Krizová služba, Poradna pro cizince a uprchlíky.
URL: http://www.charita.cz/dchplzen
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní péče o seniory, v tomto případě ženy, které nejsou schopny zvládat své základní životní potřeby ve svém vlastním přirozeném prostředí. Do tohoto zařízení jsou přijímány klientky osamělé, které se samy rozhodly strávit další životní etapu v kolektivu, ale také klientky žijící často v nevyhovujících hygienických podmínkách a klientky dlouhodobě chronicky nemocné bez velké šance na zlepšení jejich zdravotního stavu.
URL: http://www.charitabrno.cz/DPS/dps_text.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dočasné ubytování pro ženy s dětmi (resp. osamocené ženy či muže s dětmi), které ze závažných osobních či objektivních důvodů ztratily dočasně či trvale možnost vlastního bydlení.
URL: http://www.ortex.cz/charita/dmd.htm
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Církevní zařízení pečující o věkem pokročilé a nemocné lidi.
URL: http://www.domovrepy.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zařízení poskytuje ubytování matkám s dětmi v sociální a bytové tísni na základě žádosti, kterou projedná sociální komise.
URL: http://www.charitabrno.cz/Marketa/marketa_text.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přechodné ubytování, poradenské, sociální a výchovné služby osamělým matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se ocitly v mimořádně náročné či krizové situaci, kterou nemohou či neumějí samy řešit.
URL: http://www.dchltm.cz/sluzby.php?id=m
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologická sekce ČKA se zabývá problematikou životního prostředí z pohledu křesťanské nauky.
URL: http://www.studovna.cz/scripts/detail.php?id=3948
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hnutí Grálu je volným sdružením lidí, kteří se ve svém životě snaží uskutečňovat myšlenky čerpané z Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“ od Abd-ru-shina. Právnická osoba, která v ČR spravuje majetek Hnutí a zastupuje jej vůči veřejnosti a státu je Nadace Hnutí Grálu. Na stránce životní otázky, vysvětlení co je Hnutí Grálu, časopis, nabídka akcí, odkazy na stránky o Poselství Grálu v jiných jazycích.
URL: http://www.hnuti.gralu.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zařízení pro klienty se závažnou diagnózou v terminálním stádiu života.
URL: http://www.acho.caritas.cz/hospic/www/index.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje přechodné ubytování pro překlenutí tíživé situace po nezbytně dlouhou dobu, nejdéle však na půl roku, pro matky s dětmi do osmnácti let. V rámci ochrany nenarozeného života poskytuje pomoc nastávajícím matkám.
URL: http://www.zlin.caritas.cz/chd.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Služba je zaměřena na péči o staré nebo nemocné občany. Kvalifikovaný zdravotnický personál (zdravotní sestry) provádí veškeré potřebné zdravotnické služby, které je možné poskytnout v domácím prostředí.
URL: http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice/chops.h...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Formou domácí péče "home care", tj. přímo v domácnostech pacientů, pečuje o osoby staré, nepohyblivé, invalidní, umírající, osamocené, prostě o všechny, kdo nejsou plně soběstační a hospicové služby jako doplněk domácí péče.
URL: http://www.sweb.cz/charitakr/chops.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Služba je určena především seniorům a lidem handicapovaným, kteří nejsou schopni v přirozeném prostředí sami zabezpečit všechny své potřeby.
URL: http://www.zlin.caritas.cz/chops.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
České neziskové misijní sdružení působící v roce 2003 v Tanzanii; v rámci Chikopelo projektu se zabývalo hlavně nedostatkem pitné vody, studněmi, vrty, snažilo se poskytovat i základní vzdělání a vůbec pomoci všemi dostupnými prostředky.
URL: http://www.agape-mbu.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o biblickém pohledu na budoucnost a o náboženské společnosti Svědků Jehovových
URL: http://www.watchtower.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podporuje taková zařízení a programy, v jejichž rámci se rozvíjí sociální a humanitární péče, především zaměřená na lidi staré, nemocné nebo jinak zdravotně nebo sociálně handicapované.
URL: http://www.boromejky.cz/sub.php?menu_id=1018882708&cl...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Monitoruje společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporuje prorodinné aktivity v naší zemi. Bylo založeno v r. 1996 Českou biskupskou konferencí a jeho činnost respektuje zorný úhel pohledu katolické církve.
URL: http://www.rodiny.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Práce v oblasti prevence HIV/AIDS, práce s mládeží, semináře, konference.
URL: http://www.novanadeje.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Charity, která poskytuje charitatitní ošetřovatelskou a pečovatelskou služba, provozuje romské komunitní centrum Lačo Jilo - Dobré srdce, sociální poradna atd.
URL: http://www.prerov.caritas.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní služby dětem, mládeži a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, pomocná škola, denní stacionář, školka, terapeutické aktivity, ergoterapie, arteterapie (práce s hlínou a malováním), muzikoterapie, fyzioterapie, logopedie a výcvik v náhradní komunikaci, práce s počítačem, poradenství.
URL: http://info.plzen-city.cz/cnop/radost/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje kvalitní poradenství v širokém spektru sociální, právní a rodinné problematiky, včetně ochrany lidských práv
URL: http://www.sweb.cz/charitakr/spolu.html
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace pro křesťanskou sociální práci při Slezské církvi evangelické a.v. provozuje v oblasti pomoci lidem bez domova: azylové domy v Karviné, v Třinci a v Bruntále, Školu H. CH. Kofoeda pro dlouhodobě nezaměstnané v Karviné-Fryštáku a resocializační středisko vyššího typu Ranč Nebory.
URL: http://www.slezskadiakonie.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje domácí péči na území Hradce Králové a v jeho okolí. Zaměřuje se na komplexní odbornou zdravotní i sociální péči o nemocné a nemohoucí v jejich domácím prostředí, provází také umírající, kteří si přejí prožít poslední dny svého života v kruhu své rodiny.
URL: http://www.ortex.cz/charita/chops.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková církevní organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické nabízí pastorační a socializační péči o zrakově postižené, zvukovou knihovnu, počítačové centrum a společná setkání.
URL: http://szp.diakoniecce.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -