spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akademie vznikla v roce 1997 a jejím cílem je výchova v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie a vlastní prožitek v oblasti sociální problematiky v nejširším slova smyslu. Tato výchova se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, myšlenkovým zpracováváním poznatků ze školy a sebepoznáním jednotlivých studentů. Škola nabízí denní i dálkové studium.
URL: http://www.akademietabor.cz/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akademie múzických umění v Praze s fakultami DAMU, HAMU, FAMU. Škola soustředí svou uměleckou činnost v centrech jako Centrum Audiovizuálních Studií, Divadlo Disk, Divadlo Inspirace, FAMU Beroun. Připravuje festivaly Zlomvaz a Famufest.
URL: http://www.amu.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ateliér vytváří pro studenty prostor pro s různými multimédii a technologiemi. Důraz je kalden na práci s animací, grafikou, internetem, virtuální realitou, webovými stránkami a částečně práci se zvukem.
URL: http://multimedia.ffa.vutbr.cz/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Institut pro drogový výzkum při Brémské universitě.
URL: http://www.bisdro.uni-bremen.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky komunitního domova pro mentálně postižené. Camphill ČK je občanské sdružení, které:
a)podporuje rozvoj sociální terapie dospělých osob s mentálním postižením,
b)organizuje v tomto smyslu vzdělávací kursy a kulturní aktivity,
c)podporuje rozvoj zdravého životního stylu souvisejícího s pěstováním a využíváním bioproduktů,
d)vydává informace o camphillském hnutí, biodynamickém zemědělství, léčebné pedagogice a antroposofickém nazírání na svět a činnost člověka v něm,
e)spolupracuje s mezinárodním hnutím camphillu a dalšími příbuznými iniciativami, včetně recipročních stáží, školení a dobrovolných pracovních výměn.

URL: http://www.camphill.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o centru a vyučovaných předmětech.
URL: http://ceg.fsv.cvut.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum genderových studií je pedagogickým a odborným pracovištěm FF UK, založeným jako sekce katedry sociální práce FF UK.
URL: http://soc-prace.ff.cuni.cz/gender/
CIEMI (Informační a vzdělávací centrum mezinárodní migrace)
Jazyk: AJ, FR, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační a vzdělávací centrum zaměřené na mezinárodní migraci. Dokumenty, publikace.
URL: http://www.ciemi.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o církevních školách, předškolních a školských zařízeních, katalog škol, legislativa, další odkazy.
URL: http://skolstvi.cirkev.cz/
Crisis Energética (Energetická krize)
Jazyk: ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace upozorňuje na krizi spojenou s vyčerpáním neobnovitelných surovin pro výrobu energie, která může nastat.
URL: http://www.crisisenergetica.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ČŠBH je občanské sdružení sdružující České školy bez hranic zakládané po celém světě.
Česká škola bez hranic zajišťuje výuku češtiny v zahraničí pro děti od 18 měsíců do 15 let, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí.

URL: http://www.csbh.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká zemědělská univerzita nabízí vysokoškolské a postgraduální studium a studium v rámci celoživotního vzdělávání zemědělských i lesnických oborů.
URL: http://www.czu.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hydrologické informace na serveru ČHMÚ
URL: http://www.chmi.cz/hydro/hyd_main.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o daltonské výuce, materiály do výuky, projekty. Odkazy na další internetové stránky.
URL: http://sweb.cz/daltonsky/
Debreceni Egyetem Agrártudományi centrum (Centrum zemědělských věd při Debrecínské univerzitě)
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o výzkumu, zemědělské fakultě (katedry,historie, pedagogové,...), Institut rozvoje krajiny a zemědělství, Výzkumné středisko v Nyíregyháze (kontakty, oddělení,...). Výzkumné středisko v Karcagu.
URL: http://www.date.hu
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
St. George's Hospital Medical School - Londýnská univerzita, Centrum pro výzkum závislostí. Obsahuje souhrn studií Centra, linx na terapeuty po obou březích Temže a zřídka aktualizované novinky. Vedoucím katedry je Hamid Ghodse - člen INCB.
URL: http://www.sghms.ac.uk/Departments/addictive_behaviou...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vše o vzdělávacím projektu včetně nabídky kurzů.
URL: www.doto.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příspěvková organizace zřízená městem Hranice, která zajišťuje mimoškolní výchovu a vzdělávání formou nabízených zájmových kroužků , předává informace o kultuře Romů atd.
URL: http://www.ddmhranice.host.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konzervatoř zaměřením na současný jevištní tanec a taneční divadlo.
URL: http://www.duncanct.cz
Eotvos Lóránd Tudományegyetem-Természettudományi Kar (Univerzita Eotvose Lóránda-Fakulta přírodovědecká)
Jazyk: MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o studovaných oborech a katedrách, vyučujících, výzkumný program Rezeda, novinky z fakulty.
URL: http://ttk.elte.hu
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Programy vzdělávacích seminářů a konferencí pořádaných na půdě UK v Praze na téma tolerance, rozvoje lidských práv, demokracie a evropské integrity.
URL: http://www.eis.cuni.cz
Facing The Future: People and the Planet (Vyrovnání se s budoucností: Lidé a Planeta)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky neziskové organizace založené v roce 1995 ve Washingtonu, která informuje veřejnost o globálních problémech. Předmětem zájmu je populační růst, chudoba, konzumní trendy, mír, konflikty a životní prostředí.
URL: http://www.facingthefuture.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze.
URL: http://www.fjfi.cvut.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o fakultě, katedrách, výuce, výzkumu, pořádaných konferencích a seminářích...
URL: http://web.fsv.cvut.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Filmové a televizní fakulty AMU Praha. Aktualizované informace o katedrách, institutech školy, aktuální zprávy pro studenty (vč. Stipendií, festivalů studentských filmů), diskuze s pedagogy a vedením školy a mnoho dalšího.
URL: http://www.famu.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých katedrách (včetně katedry filmové vědy - zatím bez informací), o studiu, pedagozích a studentch, přijímacích zkouškách a festivalu Áčko.
URL: http://www.ftf-vsmu.sk/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soukromá vyšší odborná škola filmová - informace o škole, pedagozích, přijímacích zkouškách, ukázky ze studentských filmů. Škola působí jako organizátor píseckého mezinárodního festivalu studentských filmů.
URL: http://svosf.webpark.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Gender centrum vzniklo v roce 2000 na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho cílem je sledovat gender problematiku a aktivity nejen v prostředí univerzity a poskytovat o nich informace veřejnosti. Funguje jako informarmační centrum a pořádá vzdělávací akce ke zvýšení obecné informovanosti v oblasti rovných práv žen a mužů a práv a postavení sexuálních minorit.
URL: http://gendercentrum.unas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální informace o studiích Genderu na Fakultě humanitních studií Ubiversity Karlovy v Praze - certifikovaném bakalaářském programu – Studia genderu. Na stránce rozvrh, přehled lektorů, akce, přehled výzkumných projektů.
URL: http://www.fhs.cuni.cz/gender
Global Warming Central (Centrála informací o globálním oteplování)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zdroj informací o globálním oteplování na Pace Law School v New Yorku, USA. Obsahuje základní informace o problematice klimatických změn a aktivitách k omezení emisí skleníkových plynů a odkazy na další stránky k tématu.
URL: http://law.pace.edu/energy/globalwarming_old.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fotografie historické budovy Karlovy univerzity. Objekt patří mezi Národní kulturní památky.
URL: http://www.asu.cas.cz/~had/pap11.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o zaměstnancích katedry a o studiu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~analchem/katedra.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kontakty na pracovníky katedry, přehled jednotlivých oddělení.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~antropo/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o vědním oboru kartografie a geoinformatika, o studiu a výzkumu a o mapové sbírce Univerzity Karlovy.
URL: http://www.natur.cuni.cz/gis/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o pracovnících, výuce a studiu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/biochem/main/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní výuková a výzkumná instituce Univerzity Karlovy v oboru systematiky a ekologie cévnatých a bezcévných rostlin (včetně hub). Informace o studiu, výzkumu, seminářích...
URL: http://botany.natur.cuni.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra učí studenty řešit inženýrské problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie. Informace o katedře, výuce a výzkumu.
URL: http://k315.feld.cvut.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra vyučuje botanické disciplíny pro potřeby farmaceutů.
URL: http://www.faf.cuni.cz/org/dept/Bot/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, výuce, výzkumu a pořádaných seminářích.
URL: http://www.natur.cuni.cz/filosof/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o pracovnících katedry, studiu a výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~kfggsekr/index_cz.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, výzkumu, výuce, pracovnících, odkazy na související stránky.
URL: http://kfrserver.natur.cuni.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti jednotlivých oddělení (Vývojová biologie a imunologie, Neurobiologie, Fyziologie a biochemie buňky, Fyziologie živočichů).
URL: http://www.natur.cuni.cz/fyziolv7/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, jejích pracovnících a o studijních oborech.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/molbio/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o pracovnících fakulty, výzkumu, výuce, odkazy na související stránky.
URL: http://seis.karlov.mff.cuni.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra připravuje nové stavební inženýry v oblasti geotechniky. Informace o katedře, výuce a publikační činnosti.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k135.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Těžiště pedagogické práce katedry je v oboru vodní hospodářství a vodní stavby a oboru inženýrství životního prostředí v základních teoretických předmětech, tj. hydraulice, hydrologii a v předmětech vodní toky a úpravy toků. Informace o katedře, výuce, výzkumu...
URL: http://hydraulika.fsv.cvut.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Těžiště pedagogické činnosti katedry spočívá ve výchově stavebních inženýrů - vodohospodářů se zaměřením na komplexní řešení vodohospodářské a ekologické problematiky v krajinném prostředí. Informace o katedře, výuce a výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/k143/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Činnost katedry je zaměřena na výchovu odborníků pro projektování, výstavbu a provoz jezů a ocelových konstrukcí vodních staveb, vodních cest, nádrží a přehrad, vodních elektráren a dalších hydrotechnických objektů a pro řešení problematiky řízení odtoku nádržemi, vodohospodářských soustav, vodní dopravy, hydroenergetiky a hydrotechnického výzkumu. Informace o katedře, výuce a výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/k142/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, studiu, odkazy na související stránky.
URL: http://userweb.pedf.cuni.cz/kch/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domovské stránky Katedry chovu prasat a drůbeže na České zemědělské univerzity v Praze. Katedra vyvíjí činnost na úseku chovu prasat, drůbeže, kožešinových zvířat a králíků a také kvality živočišných produktů. Naleznete zde texty skript a dalších publikací a informace o katedře.
URL: http://kchpd.af.czu.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra jaderných reaktorů vychovává posluchače v oboru Jaderné inženýrství, zaměřeném v magisterském studiu na fyziku a techniku jaderných reaktorů a na jadernou energetiku a její vliv na životní prostředí. Informace o katedře, výuce a výzkumu.
URL: http://www.fjfi.cvut.cz/DesktopDefault.aspx?ModuleId=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra meteorologie a ochrany prostředí zabezpečuje bakalářské studium v oboru "Užitá meteorologie" a magisterské a doktorandské studium v oboru "Meteorologie a klimatologie". Informace o katedře, studiu, odkazy na související stránky.
URL: http://kmop.mff.cuni.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o výzkumu, studiu, odkazy na související stránky.
URL: http://orgchem.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o parazitologické katedře, o výuce, výzkumu, odkazy na související stránky...
URL: http://www.natur.cuni.cz/parasitology/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra práva životního prostředí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
URL: http://www.prf.cuni.cz/katedra.php?id_pracoviste=124&...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem pedagogické činnosti katedry je vybavit posluchače odbornými znalostmi v oblasti územního plánování. Informace o katedře, výuce, publikační činnosti aj.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k127.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra zajišťuje výuku dopravního inženýrství, projektování, výstavby, rekonstrukce a údržby silnic, dálnic, městských komunikací a letišť. Informace o katedře, výuce, publikační činnosti...
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k136.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře a studiu na ní. Odkazy na související stránky.
URL: http://www.natur.cuni.cz/ksgrrsek/socgeo/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o členech katedry, výzkumné činnosti, tématech diplomových prací...
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~kudbi/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra vychovává vodohospodářské inženýry se zaměřením na projektování, výstavbu a provoz vodovodů a kanalizací, úpraven vody, čistíren odpadních vod, inženýrských sítí, bazénů a lázeňství. Informace o katedře, výuce a publikační činnosti.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k144.htm
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, výzkumu a studiu.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~pstopka/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra zajišťuje výuku projektování, výstavby, rekonstrukce a údržby železničních tratí, stanic a uzlů, vleček, tramvajových tratí a tratí metra, včetně vlivů dopravy na životní prostředí. Informace o katedře, výuce, publikační činnosti...
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k137.htm
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (Univerzita zahradnictví a potravinářského průmyslu)
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obecné informace o studiu (obory, koleje, knihovny,...), profesní organizace (Asociace maďarských pěstitelů okrasných rostlin,...),linky.
URL: http://www.kee.hu
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Knihovna je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Nabízí knihy z oblasti sociálních věd, feminismu a gender studies. Součástí fondu jsou časopisy, výstřižky z novin a časopisů a cenné materiály z historie ženského hnutí v Čechách, archiv Elišky Krásnohorské. V současnosti má knihovna více než 5000 svazků. Adresa: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2.
URL: http://www.feminismus.cz/knihovna.shtml
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla je školou s celostátní působností, mimopražským studentům nabízí celotýdenní internátní péči včetně stravování, pražským žákům stravování v podobě obědů ve všední dny.
URL: http://www.kjd.cz/
Kossuth Lajos Tudományegyetem-Természettudományi Kar (Univerzita Kossutha Lajose-Přírodovědecká fakulta)
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o vedení fakulty, výročí fakulty (50 let), odkazy na stránky jednotlivých kateder.
URL: http://ttk.unideb.hu/beleptet/informaciok/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Smysl a cíle projektu, nabídka kurzů, odkazy na články k tématu.
URL: http://www.kritickemysleni.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o laboratoři, vyučované předměty.
URL: http://www.lermo.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ZŠ - speciální třídy pro děti se specifickými poruchani učení.
URL: http://web.telecom.cz/masarykova/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně tvoří čtyři fakulty: agronomická, lesnická a dřevařská fakulta, provozně ekonomická a zahradnická fakulta.
URL: http://www.mendelu.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola s výukou podle M. Montessori až do 9. ročníku.
URL: http://www.e-montessori.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Montessori školy. Informace o pedagogice M. Montessori. Ohlasy rodičů.
URL: http://web.quick.cz/montessori/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
E-learningový kurz vzdělávání pro pracovníky mateřských škol obsahuje mimo jiné také modul multikulturní výchova.
URL: http://www.net-university.cz/hlavni/programy/msa.htm#...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klub Pavlač je nízkoprahové zařízení pro romské děti a mládež, kde mohou trávit svůj volný čas v podnětném a bezpečném prostředí. Zřizovatelem klubu Pavlač je občanské sdružení RATOLEST BRNO.
URL: http://www.ratolest.cz/index.php?page=projekty-pavlac
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Bezbariérové prostředí, celodenní stravování, ošetřovatelská péče, ubytování, rehabilitační péče, speciální pedagogické a sportovní centrum. Škola je určena především pro studenty s postižením pohybového aparátu.
URL: http://www.oajl.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsahem studia je problematika stavby a provozu strojů pro přeměny energie. Významnou součástí studia je i problematika energetického hospodářství průmyslových závodů, součástí výuky je i problematika ekologických dopadů energetiky. Informace o katedře, výuce a výzkumu.
URL: http://fermi.fsid.cvut.cz/power/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oddělení odpadového hospodářství a biotechnologií je součástí Institutu environmentálního inženýrství na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Oddělení působí v oblasti úpravy, zpracování a využití druhotných surovin a odpadů, kde zajišťuje také výzkum.
URL: http://homen.vsb.cz/hgf/546/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Gymnázium vzniklo v roce 1993 z podnětu rodičů, většinou členů Mensy ČR, ve snaze zajistit vzdělání dětem, které se díky svým schopnostem vymykají běžnému standardu a které potřebují větší péči.
URL: http://www.budanka.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Otevřený klub pro děti a mládež, kroužky, kluby, oddíly pro děti ulice, děti ze sociálně slabých rodin.
URL: http://www.frikulin.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Adresář pedagogických center z celé republiky.
URL: http://www.msmt.cz/files/htm/Adresar_PCaaa.htm
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Adresář pedagogických center z celé republiky.
URL: http://www.msmt.cz/files/htm/Adresar_PCaaa.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací kurzy týkající se multikulturní výchovy a výchovy k toleranci a proti rasismu připravované ve spolupráci s významnými tuzemskými i zahraničními pracovišti nejen pro pedagogické pracovníky.
URL: http://www.pcpraha.cz/odd38.html
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, informace o fakultě, odkazy na stránky týkající se slovenské ekologické legislativy aj.
URL: http://www.fns.uniba.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Specializované léčebné zařízení pro tělesně postižené děti, s výchovně-vzdělávacím, sociálním a léčebně rehabilitačním programem.Speciální mateřská škola, Speciální základní škola a Zvláštní škola.Denní stacionář, odborná terapie, speciální poradenství.
URL: http://www.prointepo.org/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na Přírodovědecké fakultě UK je možno studovat obory biologické, chemické, geografické, geologické a ekologické.
URL: http://www.natur.cuni.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní náplní je příprava a realizace rozvojových projektů a také administrace prostředků Phare na jižní Moravě.
URL: http://www.rrajm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky katedry Romistiky na Indologickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Rozvrh, konzultační hodiny, modelové přijímací testy.
URL: http://www.cuni.cz/ffiu/romistika
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové stránky školy, která poskytuje romské mládeži potřebné vzdělání v oboru sociální péče v prostředí etnických minorit.
URL: http://www.rss.pc.cz/
Secrets of the Ice (Tajemství ledu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky muzea v Bostonu o Antarktidě.
URL: http://www.secretsoftheice.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SIK je samoobslužnou formou vzdělání pod patronací vedení VŠE a gestora za Univerzitu třetího věku. Členem klubu může být senior, který prokáže základní znalost práce na počítači buď úspěšným absolvováním kursu Dialog s počítačem na VŠE Praha nebo přezkoušením. Činnost SIKu, kromě sebevzdělání v oboru počítačů a orientaci na internetu, je věnována i předávání informací a zkušeností seniorům pomocí webové stránky.
URL: http://www.vse.cz/kategorie.php3?IDkat=1195
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Litvínov.
URL: http://www.humanitas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Střední uměleckoprůmyslová škola ve Valašském Meziříčí. Obory zakončené maturitní zkouškou - Výtvarné zpracování skla, Uměleckořemeslné zpracování skla. Obory zakončené závěrečnou zkouškou - Sklář, Brusič skla, Malíř skla, Sklářský průmysl.
URL: http://www.sklarskaskola.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací program Evropské unie, který klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělávání.
URL: www.csvs.cz/socrates
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola vzdělává studenty oborů uměleckého designu a volné umělecké tvorby k profesionálnímu zvládnutí uměleckých disciplín.
URL: http://www.vol.cz/skoladesignwww/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o možnosti řešit výchovné problémy prostřednictvím videonahrávek a následných konzultací s odborníky.
URL: www.spin-vti.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky společenství.
URL: http://www.spolecenstvizs.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky společnosti Step by step. Seznamy MŠ a ZŠ Začít spolu, vzdělávací semináře atd.
URL: http://www.sbscr.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola poskytující vzdělání v oblasti lidských práv a multikulturní výchovy. Spolupracuje na projektech Socrates - interkulturní vzdělávání a mezinárodních seminářích o lidských právech.
URL: http://www.skolamv.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Státní škola, která nabízí studium oborů Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Technologie keramiky, Aplikovaná chemie, Tvarování průmyslových výrobků. Všechny obory jsou zakončeny maturitní zkouškou.
URL: http://www.volweb.cz/spsk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola v současnosti otvírá studijní obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se studijním zaměřením Zlatnictví - stříbrnictví.
URL: http://www.ssuso.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola nabízí studijní obory Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se studijním zaměřením Zlatnictví - Stříbrnictví. Mimo základních předmětů se vyučují i doplňující předměty jako Základy fotografie nebo Práce s výpočetní technikou.
URL: http://www.ssuso.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž je škola zřízená Zlínským krajem, která je vytvořena sloučením několika škol. V současné době má asi 1000 žáků a 280 zaměstnanců. Svým žákům nabízí vedle povinné výuky mnoho zajímavých aktivit a zájemcům může poskytovat nové formy dalšího vzdělávání. Jako člen mnoha profesních asociací a svazů úzce spolupracuje se svými absolventy i s budoucími zaměstnavateli žáků a přizpůsobuje výukové osnovy jejich potřebám.
URL: http://www.hskm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Střední a vyšší škola uměleckých řemesel Brno. nabízí studium oborů nábytek, malba, fotografie, ilustrace, grafika, hračka, restaurování, výstavnictví, design.
URL: http://www.ssurbrno.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soukromá Střední umělecká škola v Liberci je výtvarnou školou akreditovanou MŠMT ČR se zaměřením na propagační výtvarnictví, počítačovou grafiku a design. Absolventi najdou široké uplatnění v grafických ateliérech, tiskárnách, reklamních agenturách, ale i v tisku a TV.
URL: http://www.suslbc.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola nabízí, mimo jiné, studijní obor Ochrana a tvorba životního prostředí.
URL: http://www.soshorovice.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky školy založené na A. S. Neillem na principech antiautoritativní výchovy.
URL: www.s-hill.demon.co.uk/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyšší odborná škola pedagogická a ekologické centrum ve Svatém Janu pod skalou ve Svatém Janu pod Skalou.
URL: http://www.dulos.cz/cz/sj/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky pražské Školy hrou.
URL: http://www.skola-hrou.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti od PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.
URL: http://www.smnd.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola nabízí magisterské a bakalářské studium oborů Textilní návrhářství, Textilní marketing, Technologie a řízení oděvní výroby a další.
URL: http://www.ft.vslib.cz/
The Oil Depletion Analysis Centre (Středisko analýz vyčerpání ropy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace britské nezávislé vzdělávací charity o problému ropy. Založena v roce 2001, organizace
usiluje o zvýšení mezinárodního veřejného vědomí a podporuje lepší pochopení světového problému
vyčerpání ropných zásob.

URL: http://www.odac-info.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Brněnský dětský tábornický klub při ČTU. Celoroční práce s dětmi je vždy zakončena letním táborem.
URL: http://www.tkkompas.com
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav se člení na odbor automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, odbor letadel a odbor transportních, stavebních a zemědělských strojů.
URL: http://www.fs.cvut.cz/cz/U220/index.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o studiu, mineralogickém muzeu, laboratořích a pořádaných seminářích.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~ugmnz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o historii ústavu, výuce, výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/IGP/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav zajišťuje mj. výuku předmětu ekologie člověka a zabývá se výzkumem vlivu znečištěného prostředí na lidské zdraví.
URL: http://dec52.lf1.cuni.cz/fakulta/ustavy/ustavy.php?us...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Semináře, výzkum, výuka, fotogalerie, odkazy na související stránky...
URL: http://www.natur.cuni.cz/~petrol/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o ústavu, výuce, pracovnících a výzkumu. Časopis Acta Universitatis Carolinae Environmentalica, knihovna, laboratoře...
URL: http://www.natur.cuni.cz/~uzp/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním posláním ústavu je výuka ve studijním oboru Technika životního prostředí zabývajícím se technickými zařízeními na úpravu životního prostředí, zařízení na odlučování a zpracování emisí do ovzduší, zařízení na ochranu proti hluku a vibracím, zařízení na úpravu mikroklimatu a čistoty ovzduší ve vnitřním prostředí. Informace o ústavu, výzkumu a výuce.
URL: http://www.fsid.cvut.cz/cz/U216/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav je v pedagogické, teoretické a praktické činnosti zaměřen na urbanismus, územní plánování a tvorbu krajiny. Výuku urbanistické a krajinářské teorie a tvorby rozvíjí na ekologickém základu a principu trvale udržitelného rozvoje. Informace o ústavu, výuce a výzkumu.
URL: http://web.cvut.cz/fa/u519/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky akademického pracoviště Fakulty hornicko-geologické, nabízejícího vysokoškolské studium perspektivního oboru Úprava surovin a recyklace, zaměřeného na recyklaci odpadů a úpravu a využití nerostných surovin.Odborné veřejnosti nabízí pracoviště výzkumnou činnost ve výše uvedených oblastech.
URL: http://homen.vsb.cz/~r1e60/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vysoká škola báňská nabízí studium v oborech hornických, hutnických, dopravních a stavebních.
URL: http://www.vsb.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studium pro studenty, kteří hledají uplatnění v mediální oblasti nebo se chystají na další studia na vysokých školách. Dvouleté studium v oblasti filmové, televizní a multimediální.
URL: http://www.vosfz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Střední škola, nabízející studium oboru šlechtitelství s celostátní působností.
URL: http://www.szeskostelec.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Lesnická škola, přezdívaná "Královna českého lesnictví". Nabízí studium lesnictví pro absolventy středních i základních škol.
URL: http://www.lespi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola nabízí pomaturitní studium rozvoje venkova či čtyřleté studium s maturitou v oboru Agropodnikání se zřetelem na ekologii a ochranu krajiny a chov koní.
URL: http://www.szes-horice.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
VŠVH je čtyřletá, dvouoborová, státní škola zakončená maturitní zkouškou. Vedle oboru Propagační výtvarnictví od roku 1999 škola otevírá obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu.
URL: http://www.hollarka.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací organizace akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR jejímž posláním je rozvoj místní demokracie prostřednictvím vzdělávání volených představitelů a pracovníků veřejné správy po celé ČR. Na stránce nabídka kurzů ústředí i všech 11 poboček v ČR, přehled projektů, nabídka dalších služeb.
URL: http://www.vcvscr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o programu při ZŠ Klánovice.
URL: http://www.zs-kl.cz/vyuka/inform/zacit.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The Women´s Studies programme in the Fakulty of Arts of Utrecht University has been growing strongly since it started in 1982.
URL: http://www.let.uu.nl/women_studies
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek pro rodiče na serveru Rodina.cz
URL: http://www.rodina.cz/clanek1601.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola v Praze - Modřanech, která se hlásí k přívlastku komunitní škola.
URL: http://www.zsangel.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní škola nabízející speciální výukové programy pro děti z převážně romských rodin v rámci mikrotříd, které respektují jejich učební tempo.
URL: http://sweb.cz/zs.havlickovonamesti
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní škola se specializovanými třídami pro děti s vývojovými poruchami učení, dyslexie, dysgrafie.
URL: http://www.zskounicova.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručná charakteristika projektu Zdravá škola na 15. ZŠ v Mostě.
URL: http://15zsmost.edu-most.cz/vzpra99.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Bezbariérová inovativní ZŠ zapojená do projektu Dokážu to a Socrates.
URL: http://www.zsplhov.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky základní školy s programem národní škola, Zdravá škola, projektem Comenius. Jako jedna z mála škol v ČR umožňuje i domácí vzdělávání na 2. stupni ZŠ.
URL: http://www.letohradska.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola se zaměřením na pomoc žákům s potížemi typu dyslexie, dysgrafie, apod., s poruchami koncentrace, hyperaktivitou a DYS - centrum pro ambulantní pomoc klientům s výše uvedenými těžkostmi.
URL: http://www.volny.cz/prodys/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obecné školy s programem Začít spolu. Informace o programu.
URL: http://www.zscernice.pilsedu.cz/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ZŠ využívající ve výuce prvky daltonské výuky. Informace o vzniku a podstatě daltonského plánu.
URL: http://zsharracha.jilemnicko.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky základní školy s programem Zdravá škola. Informace o programu.
URL: http://web.spinet.cz/zsjm/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky základní školy s programem Zdravá škola. Informace o programu.
URL: http://www.4zscv.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní škola s programem Zdravá škola. Informace o programu.
URL: http://www.zskrepice.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky základní školy s programem Začít spolu a Zdravá škola. Informace o programu.
URL: http://www.mendelova.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola využívající prvky daltonské výuky.
URL: http://www.zsmohylova.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní škola, také se specializací na výuku dětí se specifickými vývojovými poruchami učení.
URL: http://ohradni.wz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ZŠ s programem Zdravá škola. Informace o programu.
URL: http://www.zsokruzni.zlinedu.cz/zdrav1.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky ZŠ s programem Začít spolu, SPIN a Dokážu to. Rozšířená výuka výtvarné výchovy a uměleckých řemesel.
URL: http://www.zspetriny.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky základní školy s programem Zdravá škola. Informace o programu.
URL: http://www.zsprim.cz/skola/prisko1.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní škola se specializovanými třídami pro žáky se specifickými poruchami učení.
URL: http://www.zsrad.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky ZŠ s programem Začít spolu, . Informace o programu.
URL: http://www.skola-radotin.cz/new_page_2.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky ZŠ s programem Začít spolu, . Informace o programu.
URL: http://www.zs-sdrupha.cz/zas.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola využívající prvky daltonské výuky.
URL: http://www.volweb.cz/zsstankova/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola pro děti se specifickými poruchami učení, tělesně postižené a autistické děti.
URL: http://zvs.euweb.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -